Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Soorten Subsidies

Op de pagina over subsidie aanvragen kon je al lezen dat er in Nederland vele soorten subsidies zijn. Vooral als het gaat over innovatie, wetenschap en technologie kun je letterlijk kiezen uit vele tientallen soorten subsidies. die tot doel hebben om innovatie te bevorderen en de BV Nederland als kenniseconomie beter op de kaart te zetten. Dit woud aan programma’s en regelingen heeft als nadeel dat je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Om het geheel wat overzichtelijker te maken kun je de subsidies die bedoeld zijn om innovatie te bevorderen indelen naar de doelgroep die de subsidie kan aanvragen. Dit kan je helpen om snel een eerste schifting te maken in alle soorten subsidies.

Subsidie voor onderzoekers van kennisinstellingen

Onderzoekers verbonden aan Universiteiten en Onderzoeksinstituten zijn voor de financiering van hun onderzoek voor een belangrijk deel afhankelijk van subsidies. Dit verschijnsel is begonnen in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Vóór die tijd kregen onderzoekers op basis van hun aanstelling een vast bedrag per jaar om hun onderzoek van te bekostigen. Het onderwerp en de kwaliteit van het onderzoek was de verantwoordelijkheid van de onderzoeker en dit werd uitgelegd in termen van wetenschappelijk vrijheid. Heden ten dage is men van mening dat het de kwaliteit van het onderzoek ten goede komt indien wetenschappers hun gelden verwerven in competitie met andere wetenschappers. Een bijkomend voordeel is dat er ook allerlei voorwaarden verbonden kunnen worden aan de verstrekte subsidie. Dit geldt niet alleen voor de kwaliteit van de aanvraag maar ook voor het onderwerp, het subsidiebedrag, de samenwerking met andere onderzoekers, het bevorderen van het aantal vrouwen in de wetenschap, enzovoort. Zo zijn er gaandeweg naast de subsidies voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek ook subsidieprogramma’s opgestart die bedoeld zijn voor onderzoekers die zelf hun uitvindingen naar de markt brengen door een eigen bedrijf te beginnen naast hun aanstelling bij een universiteit of onderzoeksinstituut.

Subsidie voor innovatieve MKB bedrijven

Om de concurrentiepositie van het Nederlandse MKB te bevorderen zijn er vele soorten subsidies voor MKB bedrijven. Een MKB bedrijf komt voor subsidie in aanmerking wanneer er nieuwe producten en processen worden ontwikkeld, al dan niet in samenwerking met andere bedrijven. Naast deze primaire doelstelling hebben veel subsidieprogramma’s ook nog tot doel om andere zaken te bereiken. Zo zijn er programma’s om de CO2 uitstoot te verminderen, het energieverbruik van het bedrijf te beperken of de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ook kan het zijn dat er moet worden samengewerkt met een bedrijf of bedrijven aan de andere kant van de landgrens, in Oost-Europa of een ontwikkelingsland.

Subsidie ter bevordering van de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen.

Een voor Nederland kenmerkend probleem is dat de kwaliteit van het onderzoek dat wordt uitgevoerd aan Universiteiten en Onderzoeksinstellingen (nog steeds) van hoge kwaliteit is en internationaal in hoog aanzien staat maar dat de ontwikkelde kennis nauwelijks de markt bereikt. De BV Nederland profiteert op deze wijze onvoldoende van de hier ontwikkelde kennis. Om de zogenaamde kennistransfer van Universiteiten en kennisinstellingen naar het bedrijfsleven te bevorderen zijn veel subsidieprogramma’s er op gericht om in een samenwerkingsverband van een kennisinstelling en een aantal bedrijven niet alleen nieuwe kennis te ontwikkelen maar dit ook “door te geven” aan de bedrijven waarmee wordt samengewerkt. Ook hier zijn vele soorten subsidies beschikbaar, zowel voor MKB bedrijven als ook voor het grote bedrijfsleven.

Subsidie voor Willy Wortel

Opvallend is dat er geen innovatie subsidies zijn voor particulieren met een uitvinding of een goed idee. Althans, de schrijver van deze site kent ze niet. De Nederlandse overheid gelooft er niet zo in dat eenlingen in hun garage als een soort “Willy Wortel” briljante innovaties naar de markt zullen brengen. Het standaardmodel waarin de Nederlandse overheid denkt wanneer het gaat om innovatie subsidies is een MKB onderneming met enkele, tot maximaal 250 werknemers. Om de concurrentiepositie op de (internationale) markt te behouden en het liefst te vergroten is het belangrijk dat deze bedrijven innovatieve producten en processen ontwikkelen. Het is de gedachte dat subsidies dit proces bevorderen. Met dit model van een MKB bedrijf dat nieuwe producten ontwikkelt zijn de meeste subsidieprogramma’s voor bedrijven ontworpen.

WBSO subsidie

Naast deze vele soorten subsidies die een specifieke doelgroep of doelstelling hebben is er ook een generieke maatregel. Dit betreft de zogenaamde WBSO subsidie. In feite is dit niet echt een subsidie maar een korting op de loonbelasting van de onderzoekers uit een bedrijf die werken aan een innovatie.