MIT-subsidie aanvragen ook in 2021 weer mogelijk

MIT subsidie voor het innovatieve MKB

Subsidienieuws
MIT subsidie 2021

NB: onderstaande tekst gaat over de MIT-subsidie ronde van 2021. Lees hier over de MIT-subsidie ronde van 2023

Speciaal voor MKB-bedrijven die goede ideeën hebben en innovatieve produkten willen ontwikkelen kan het aanvragen van subsidie een mooie steun in de rug zijn om het idee daadwerkelijk te kunnen realiseren en in de markt te zetten. Maar eerst even iets over de achtergrond van de MIT-subsidie. Om het innoverend vermogen van het Nederlandse MKB te bevorderen heeft de overheid diverse subsidieprogramma's in het leven geroepen. Hiervan is de zogenaamde Innovatiestimulering Regio en Topsectoren subsidie (afgekort MIT) een al jarenlang lopend programma, dat tevens is bedoeld om de innovatieve activiteiten die plaats vinden in het MKB beter te laten aansluiten bij die in de topsectoren.

Met de term topsectoren worden bedoeld de technologiegebieden waarin het Nederlandse bedrijfsleven en het onderzoek binnen de Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten van wereldklasse zijn. Om dit niveau, dat immers van groot belang is voor de internationale concurrentiepositie van Nederland, te behouden en zo mogelijk te verbeteren, heeft de overheid deze negen topsectoren aangewezen. De Topsectoren worden zo gericht mogelijk ondersteund met subsidies en andere activiteiten zoals netwerkbijeenkomsten.

Binnen elke sector is er een zogenaamd Topconsortium voor Kennis en Innovatie opgezet (TKI) dat de publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven (privaat), wetenschap en overheid (publiek) moet organiseren om op deze wijze de innovatie in de topsector zoveel mogelijk te stimuleren. Dit vindt vaak plaats door subsidies voor projecten waarin het bedrijfsleven en de wetenschap gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van innovatieve technologie. Dit moet leiden tot nieuwe producten waarmee het bedrijfsleven de markt kan veroveren. De gedachte hierachter is dat met name in Nederland bij de universiteiten en onderzoeksinstituten veel goede research plaatsvindt, maar dat de vindingen in onvoldoende mate worden vertaald in innovatieve producten die ook daadwerkelijk de markt bereiken. Hierbij wordt nadrukkelijk ook aan het MKB gedacht als motor achter de innovatie.

De MIT-subsidie bestaat al een aantal jaren en wordt ook in 2021 weer opengesteld. Daarbij gaat het om de volgende subsidiesoorten (instrumenten genoemd):

  • MIT-Haalbaarheidsstudies voor MKB-ondernemers
  • MIT-Kennisvouchers voor MKB-ondernemers
  • MIT R&D Samenwerkingsprojecten voor minimaal 2 MKB-ondernemers
  • Subsidie voor ondersteuning van netwerkactiviteiten (alleen voor TKI's)
  • Subsidie voor ondersteuning door innovatiemakelaars (alleen voor TKI's)

Met name de eerste drie instrumenten zijn interessant voor MKB-ondernemers. Hieronder wordt daarom verder ingegaan op de bijzonderheden ervan.

MIT Haalbaarheidsstudies

In een haalbaarheidsstudie wordt uitgezocht of een idee voor een innovatief product of een nieuwe service ook werkelijk haalbaar is door de economische en technische risico's van de ontwikkeling in kaart te brengen. Er kan bijvoorbeeld literatuuronderzoek plaatsvinden of er wordt gekeken of er al patenten bestaan over de vinding. Is de beoogde technische oplossing wel beschikbaar voor een redelijke prijs? Hoe groot is de markt en hoe kan die markt worden bereikt? En wie zijn de concurrenten? Na afloop van het project kan er een go / nogo beslissing worden genomen om de ontwikkeling van het product ook daadwerkelijk ter hand te nemen. Ook is het mogelijk om wat praktische experimenten als voorwerk te doen in de vorm van een technische pilot. Het is niet de bedoeling dat er uitgebreid onderzoek wordt gedaan in de haalbaarheidsstudie. Of dat er daadwerkelijk wordt begonnen met de ontwikkeling van de innovatie. Het totale budget van de subsidiabele kosten van de haalbaarheidsstudie mag niet meer dan 50.000 Euro bedragen en met een subsidiepercentage van 40% van de subsidiabele kosten krijgt de MKB-ondernemer dan 20.000 Euro subsidie als ondersteuning van zijn haalbaarheidsstudie. Als subsidiabele kosten gelden de loonkosten van eigen personeel, kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen, kosten van aangeschafte machines en apparatuur en ook de kosten van ingehuurde externe partijen. Verdere informatie over haalbaarheidsonderzoeken in het algemeen en waar je op moet letten bij het opstellen van een aanvraag voor een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek kun je hier aantreffen.

Aanvragen voor een MIT-haalbaarheidssubsidie kunnen ook worden ingediend in 2021. Het loket gaat open op 20 april om 9:00 uur. Behandeling van de aanvragen zal plaatsvinden op volgorde van binnenkomst. Daarbij wordt per dag "het net met ingediende aanvragen opgehaald" en vindt de toekenning plaats mits de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet. NB! Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie is het zaak om al de eerste dag de aanvraag te hebben ingediend omdat de MIT-haalbaarheidssubsidie bijzonder populair is. Vaak is al op de eerste dag de subsidie flink "overschreven". Hier wordt mee bedoeld dat er veel meer subsidie is aangevraagd dan er beschikbaar is. Onder de indieners van de eerste dag wordt er dan geloot welke aanvragen wel en niet in aanmerking komt voor subsidie.

MIT-kennisvouchers

MKB-ondernemers kunnen kennisvouchers aanvragen waarmee ze bij een Nederlandse kennisinstelling (Universiteit, Hogeschool of Kennisinstituut) een kennisvraag kunnen laten beantwoorden. De waarde van de voucher is 7.500 Euro en daarvan is 3.750 Euro subsidie. De rest van het bedrag moet dus worden betaald door de MKB-ondernemer zelf. De aanvraag opstellen is niet al te ingewikkeld of omslachtig. Er moet een titel en een korte beschrijving van het project worden opgegeven en daarnaast nog de naam van de kennisinstelling waar het onderzoek zal worden uitgevoerd. Na toekenning van de voucher krijgt de ondernmer vier maanden de tijd om de benodigde offerte van de desbetreffende kennisinstelling in te leveren bij RVO. Als dat niet is gebeurd vervalt ook het recht op de kennisvoucher, uitstel aanvragen is niet mogelijk. Na afloop van het project kan de kennisinstelling de voucher verzilveren bij RVO. het is zaak om al voor de opening van het MIT-programma hier over na te denken. Want ook hier zal gelden: wees er op tijd bij want meestal zijn ook de vouchers al na de eerste dag "uitverkocht".

MIT-R&D-Samenwerkingsprojecten: deadline is 9 september 2021 17:00 uur

De subsidies voor MIT-R&D-Samenwerkingsprojecten worden niet toegekend op "wie het eerst komt wie het eerst maalt", maar in dit geval worden een tenderprocedure toegepast. In een tenderprocedure wordt er niet alleen gekeken of de indiener aan bepaalde voorwaarden voldoet maar krijgen alleen de beste aanvragen met de hoogste score subsidie. Deze score wordt door een externe commissie vastgesteld. Lees hier meer over de tenderprocedure.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten in een R&D samenwerkingsproject minimaal twee MKB-ondernemers voor gezamenlijke rekening en risico werken aan een nieuw product, productieproces of dienst. Het is ook mogelijk dat een kennisinstelling deelneemt aan het samenwerkingsverband. Daarbij geldt wel dat de kosten van de kennisinstelling niet subsidiabel zijn. Lees hier meer over de betekenis van de term subsidiabele kosten. De aanvraag moet worden ingediend door een MKB-ondernemer die namens het samenwerkingsverband als penvoerder optreedt.

Voor een R&D samenwerkingsproject geldt dat de subsidie 35% bedraagt van de subsidiabele kosten waarbij de hoogte van de subsidie per project minimaal 50.000 Euro bedraagt en maximaal 200.000 Euro. Het maximum dat een deelnemer aan subsidie kan ontvangen is 100.000 Euro. Wel wordt er gekeken naar de verdeling van de kosten en inbreng van de verschillende deelnemers: het mag niet zo zijn dat een deelnemer meer dan 70% van de subsidiabele kosten opvoert. De looptijd van een R&D-samenwerkingsproject bedraagt ten hoogste twee jaar.

Voor verdere informatie kijk vooral ook op de site van Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Dit is de overheidsinstantie die een deel van de Nederlandse subsidieprogramma's voor ondernemers uitvoert.