Flex BV oprichten zonder maatschappelijk kapitaal of notaris?

Maatschappelijk kapitaal hoeft niet meer maar een notaris is nog wel verplicht

Startup
flex-bv-zonder-maatschappelijk-kapitaal-of-notaris

Bij de oprichting van een Besloten Vennootschap is er altijd veel discussie geweest over het feit dat er een minimum kapitaal moest worden gestort van 18.000 Euro. Dit wordt het maatschappelijk kapitaal van een BV genoemd. Het maatschappelijk kapitaal van een BV is bedoeld als werkkapitaal van de BV. Het heeft lang geduurd maar per 1 oktober 2012 is de flex BV een feit en is het niet meer verplicht om bij het oprichten van een BV het maatschappelijk kapitaal van 18.000 Euro te storten!

Per 1 oktober 2012 is de verplichte storting van het maatschappelijk kapitaal afgeschaft

Wat was ook al weer het maatschappelijk kapitaal van een BV? Dit was de beroemde 18000 Euro die moest worden gestort bij oprichting van het bedrijf. Dit oprichtingskapitaal van een BV kon worden ingebracht in cash, maar ook "in natura". Denk hierbij aan bepaalde goederen zoals machines, computers, auto's, je fiets of zelfs een complete onderneming. Het was ook mogelijk om Intellectueel eigendom in de vorm van een patent in te brengen of het recht op het (exclusieve) gebruik van bepaalde geheime kennis. Dit laatste kan bijvoorbeeld een productiemethode zijn. Als er geld in natura werd gestort moesten de oprichters het natuurlijk eens zijn over de waarde ervan en een accountant kon dan een verklaring afgeven dat de waarde van de ingebrachte goederen evenveel waard zou zijn als het bedrag dat moest worden gestort. Voorafgaand aan de oprichting (de ondertekening) moest er een bankrekening worden geopend en moest de bank een verklaring afgeven dat de het benodigde kapitaal daadwerkelijk was, of zou worden, gestort. Wanneer dit alles was geregeld kon er worden getekend. Vaak ging dan nog de notaris de noodzakelijke inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel in gang zetten. Zolang de inschrijving in het register niet was (en is) geregeld zijn de bestuurders nog persoonlijk aansprakelijk voor de activiteiten van de BV. Dit laatste is nog steeds zo.

Je kunt er lang over discussiëren of het wel een zinvolle eis was om 18.000 Euro te moeten storten voor de oprichting van  een BV en dit gebeurde dan ook enthousiast op de vele internetfora. Met name werd er dan gepraat over manieren om de verplichte storting te vermijden.

Het maatschappelijk kapitaal van een BV en de geschiedenis

Hieronder volgt een overzicht van de discussie die al jaren wordt gevoerd over het afschaffen van de verplichting om 18.000 Euro als oprichtingskapitaal te storen

  • 2010: De tweede kamer heeft de wet "vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht" aangenomen. Het is de verwachting dat deze wet op 1 januari 2011 van kracht zal worden.  Hierdoor veranderen er een aantal zaken in het vennootschapsrecht waardoor ondermeer het oprichten van een BV gemakkelijker wordt. Daarbij wordt ook de veelbesproken kapitaaleis van 18.000 Euro losgelaten!
  • Wordt inderdaad vervolgd. De eerder genoemde datum van 1 januari 2011 is nu gewijzigd in de verwachte datum van 1 juli 2011......
  • Op 7 februari 2011 heeft minister Verhagen een pakket maatregelen aangekondigd die moeten leiden tot een vermindering van het aantal regels die gelden voor het bedrijfsleven. Als onderdeel van dit pakket wordt nogmaals genoemd het al eerder aangekondigde loslaten van de kapitaaleis van 18.000 Euro voor het starten van een B.V. Ook de verplichte bankverklaring en de verklaring van geen bezwaar zullen verdwijnen. Een ingangsdatum wordt nog niet genoemd. Wordt weer vervolgd...
  • het pakket maatregelen staat nog steeds aangekondigd maar de datum van invoering is wederom naar achteren verschoven. Het is nu 1 juli 2012 geworden...Wel is het zo dat per 1 juli 2011 het niet meer nodig is om een verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij de oprichting van een BV of een wijziging van de statuten van een bestaande BV. Meer over het schrappen van de VVGB bij oprichting of wijziging van de statuten van een BV.
  • En toen was de kogel door de kerk: per 1 oktober 2012 is de flex BV een feit geworden. Lees er meer over op het Ondernemersplein.

De Flex BV

Wat is een flex BV? En waarom zou je een flex BV oprichten? Het oprichten van een BV is door de wetgever eenvoudiger gemaakt en dit wordt de flex BV genoemd. Het is dus niet zo dat er sprake is van een nieuw soort BV. Na de Eenmanszaak is de Besloten Vennootschap (BV) de meest gekozen rechtsvorm voor het oprichten van een bedrijf. Wanneer het gaat om een risicovolle onderneming, waarin eerst de nodige research en development moet plaatsvinden voordat er geld kan worden verdiend, wordt er vrijwel uitsluitend gekozen voor de BV als ondernemingsvorm. Echter, het oprichten van een nieuwe BV is nog steeds minder eenvoudig dan het starten van een eenmanszaak. Het kost meer geld en tijd en loopt (meestal nog steeds) via de notaris. Op een andere pagina hadden we geconcludeerd dat je een idee niet kunt verkopen, vandaar het oprichten van een BV om eerst aan het idee te werken. Maar de overheid is de wetgeving en procedures rondom het oprichten van een BV flink aan het vereenvoudigen. Dit wordt de flex bv genoemd.

Een flex BV oprichten en de wijzigingen in de wet

Tot 1 juli van 2011 was het zo dat het enige tijd in beslag nemen van het oprichten van een BV vooral het gevolg was van het feit dat het Ministerie van Justitie een zogenaamde verklaring van geen bezwaar (VVGB) moest afgeven. Dit duurde in de regel enkele dagen. Een belangrijke wijziging is dat het per 1 juli 2011 is het niet meer nodig is om een VVGB aan te vragen bij de oprichting van een nieuwe BV of wijziging van de statuten van een bestaande BV. Lees hier meer over het schrappen van de VVGB bij oprichting of wijziging van de statuten van een BV.

Voor het ooit instellen van de VVGB regels was natuurlijk wel een reden. Afgifte van de VVGB vond pas plaats nadat uit onderzoek was gebleken dat de oprichters en bestuurders van de BV niet al eerder betrokken waren geweest bij vermogensdelicten en andere criminele activiteiten. Afgifte kon een probleem geven of meer tijd kosten als de (mede)beleidsbepalende persoon van de vennootschap de laatste acht jaar een zogenaamd financieel-economisch antecedent had "opgelopen". Dit gold ook voor betrokkenheid bij een faillissement of surseance van betaling. Een uitzondering werd gemaakt indien de (mede)beleidsbepalende persoon zich meer dan een jaar voorafgaand aan de datum van het faillissement of surseance van betaling uit de vennootschap had teruggetrokken. Dit onderzoek (de misbruiktoets) vond plaats op basis van een concept oprichtingsakte die door een notaris moest worden opgesteld

Andere vorm van toezicht

Dit zogenaamd preventief toezicht in de vorm van de misbruiktoets was uiteraard bedoeld om criminaliteit te bestrijden en het “voorkomen van financieel-economische overtredingen”. Dit beleid zou moeten bijdragen aan de integriteit en transparantie van de vennootschappen die in Nederland gevestigd zijn. In de nieuwe regelgeving wordt het preventieve toezicht vervangen door een andere vorm van toezicht.

Statuten bij het oprichten van een flex BV niet meer nodig?

De statuten van de vennootschap worden door de notaris opgesteld en vastgelegd in de oprichtingsakte. Toenmalig minister Verhagen van Economsche Zaken heeft indertijd in een interview met de Telegraaf aangegeven dat het mogelijk wordt om de oprichtingsakte te schrappen. Dit kan interessant zijn voor “eenvoudige gevallen”. Dat is ondertussen al een hele tijd geleden en een invoeringsdatum van deze wijziging is nog steeds niet bekend. In de statuten worden diverse zaken vastgelegd die de bv aangaan. Zo wordt vermeld tot welk bedrag de bv aandelen kan uitgeven. Dit wordt het maatschappelijk aandelenkapitaal genoemd. Daarnaast zal in de statuten verder worden vastgelegd op welke wijze de benoeming van de bestuurders (directeuren en commissarissen) zal plaatsvinden, wat hun bevoegdheden zijn, hoe vaak er een aandeelhoudersvergadering zal plaatsvinden, hoe de overdracht (verkoop) van aandelen is geregeld wanneer een van de aandeelhouders zich terugtrekt, enz.

Tarieven notarissen vergelijken

Advies: al weer meer dan tien jaar geleden zijn de tarieven van notarissen vrijgegeven. Dit betekent dat het je vrij staat om te onderhandelen en van verschillende notarissen een offerte te vragen. Enig speurwerk op internet kan je leren wat er zoal in de markt betaald wordt voor het oprichten van een BV. De ervaring leert dat dit vele honderden Euro's kan schelen. Zo heeft de schrijver van dit stuk bij zijn notaris nog € 1300,- voor zijn BV betaald. Volgens de ads op deze pagina moet minder dan € 400 mogelijk zijn!

Flex BV oprichten zonder notaris?

Wanneer wordt het mogelijk om een BV op te richten zonder tussenkomst van de notaris? Al op 3 september 2011 heeft in een interview met de telegraaf de toenmalige minister Verhagen gezegd dat hij voor het oprichten van een BV de verplichte notariële akte wil gaan afschaffen. Dat zou betekenen dat het bij het oprichten van een BV niet meer verplicht is om de notaris een oprichtingsakte te laten opstellen. En dat zou flink schelen in de kosten voor de oprichting van een nieuwe BV. Echter, voordat de notariële akte daadwerkelijk is afgeschaft is een aparte wetswijziging nodig. En het is nog niet bekend wanneer deze wetswijziging naar de Tweede Kamer gaat.

Meer vrijheid bij het inrichten van een BV: de Flex-BV

Dit plan moet gezien worden als onderdeel van een groter geheel. Al geruime tijd ligt er bij de eerste kamer een wetsvoorstel voor de zogenaamde Flex-BV. Dit voorstel voorziet (naast een heleboel andere zaken) in meer vrijheid bij het opstellen van de statuten van een BV. Het resultaat hiervan is natuurlijk dat het opstellen van de statuten bij het oprichten juist ingewikkelder wordt dan het nu is omdat er meer keuzes gemaakt moeten worden. Dit soort van maatwerk vereist altijd de nodige kennis dus het is een terechte veronderstelling dat de verhoogde vrijheid en flexibiliteit juist aanleiding zal geven tot de vraag naar meer juridische ondersteuning. Het is zelfs de vraag of de oprichters van een BV voor dergelijke complexe statuten wel zonder juridische ondersteuning kunnen. Meer vrijheid is een groot goed maar de keerzijde is natuurlijk ook dat onduidelijk opgestelde statuten aanleiding zullen zijn tot meer conflicten en dus (dure) rechtszaken.

BV oprichten en standaard statuten

Het in het interview uitgesproken plan van Minister Verhagen lijkt zich vooral te richten op die gevallen waar er sprake is van de oprichting van een BV door een aandeelhouder/bestuurder (de DGA), die gebruik gaat maken van standaard statuten. Daarvoor zou het helemaal niet nodig zijn om langs een notaris te gaan die het standaarddocument uit zijn computer trekt en daar een flink tarief voor rekent. Maar wanneer weet je dat je een standaardgeval bent? Dat kan alleen een deskundige beoordelen en dat is nu juist diezelfde notaris.....

En betekent dit dat bij verkoop van aandelen (overname van deze eenvoudige BV) het mogelijk zal worden om ook hierbij de notaris links te laten liggen? Dat is nog allemaal niet duidelijk. Op papier is het een mooi plan maar er moet nog het een en ander worden uitgewerkt. Nog huiswerk voor de minister dus. Nu, eind 2015, is nog steeds niet duidelijk wanneer de weg naar de notaris bij het oprichten van een BV niet meer nodig zal zijn.

De notaris en zijn of haar tarieven

In ieder geval zijn al sinds een tiental jaren de tarieven van notarissen niet meer gebonden aan bepaalde regels. Dit betekent dat je vrij mag onderhandelen met verschillende notariskantoren. Via internet kun je er achter komen wat voordelig tarieven zijn en wat er betaald moet worden voor het oprichten van een nieuwe BV.