Patent aanvragen in Nederland

Nederlandse patentaanvragen worden altijd toegekend!

Patenten
Nederlands Patent

Heb je een uitvinding gedaan en denk je aan het aanvragen van een patent? Zoals op deze pagina wordt uitgelegd zijn er verschillende mogelijkheden om bescherming van je vinding te realiseren. Vaak wordt patent aangevraagd voor een aantal landen tegelijk en het is aan de aanvrager om te beslissen welke landen voor hem of haar daarvoor belangrijk genoeg zijn. Het is echter ook mogelijk om alleen patent in Nederland aan te vragen. Dat is natuurlijk sowieso interessant wanneer je denkt dat je vinding alleen in Nederland op de markt zal worden gebracht. Het aanvragen van een Nederlands patent heeft echter een aantal belangrijke voordelen. Deze worden hieronder uitgelegd maar eerst gaan we verder in op de aanvraagprocedure voor het Nederlands patent.

De aanvraagprocedure voor een Nederlands patent

In Nederland wordt er niet gewerkt met een aanvraagprocedure maar is er eerder sprake van een registratiesysteem. Dat betekent dat de aanvraag, mits deze op de voorgeschreven manier is opgeschreven en ingediend, sowieso wordt goedgekeurd en zal het Nederlandse patent worden verleend.

Deze procedure wordt ook gevolgd in België en Frankrijk. In alle andere landen wordt het patent pas verleend na de gebruikelijke toetsing op nieuwheid, innovativiteit en industriële toepasbaarheid. Voor alle duidelijkheid: deze toetsing vindt ook plaats in Nederland. Een beoordelaar (examiner) stelt een rapport op waarin nieuwheid, innovativiteit en industriële toepasbaarheid van de vinding worden beschreven. Echter, de uitkomst hiervan is in Nederland dus niet van invloed op de toekenning van het patent. Deze werkwijze maakt het Nederlands patent relatief laagdrempelig en goedkoop.

Een Nederlands Patent aanvragen

De aanvraag vindt plaats bij het Octrooicentrum Nederland wat een onderdeel is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit agentschap valt weer onder het Ministerie voor Economische Zaken. Als eerste stap moet er een formulier worden ingevuld en een octrooidocument worden opgesteld waarin de uitvinding wordt beschreven. Voor dit octrooidocument gelden een aantal zogenaamde vormvereisten. Dit gaat niet alleen over de beschrijving van de uitvinding maar ook over de te hanteren regelafstand, de marges enzovoort. Deze vormvereisten zijn te vinden in de toelichting bij het formulier wat hier op de site van het Octrooicentrum is te downloaden. Als de aanvraag niet aan de voorgeschreven eisen voldoet krijgt de indiener een zogenaamde vormgebrekenbrief toegestuurd waarin staat wat er nog niet klopt aan de aanvraag en de tijd die de aanvrager nog wordt gegund om de geconstateerde gebreken aan te passen. Als hier niet binnen de gestelde termijn aan wordt voldaan vervalt de aanvraag.

Als datum van indiening geldt de datum dat het Octrooicentrum de aanvraag ontvangt. En voor iemand die haast heeft: er zijn wel een aantal minimumeisen waar de aanvraag aan moet voldoen. Het moet duidelijk zijn dat het gaat om de aanvraag van een patent, wat de identiteit is van de indiener en iets wat lijkt op een beschrijving van de uitvinding. E.e.a. ter beoordeling van het Octrooicentrum, dus laat het er niet op aankomen.

Na het indienen van de aanvraag moet er binnen 13 maanden een aanvraag worden ingediend voor een onderzoek naar de stand der techniek. Het formulier daarvoor kan ook van de site van RVO worden gedownload. Door de stand der techniek vast te stellen wordt dus gekeken of de vinding wel nieuw is. Daarom wordt dit ook wel het nieuwheidsonderzoek genoemd.

Een beoordelaar van het Octrooicentrum geeft zijn of haar mening (de opinie) over de nieuwheid, de inventiviteit en de industriële toepasbaarheid van de vinding en legt dit vast in een rapport. Dus, hoewel elke aanvraag voor een Nederlands Patent wordt goedgekeurd, is het verplicht om zelf een nieuwheidsonderzoek aan te vragen en te laten uitvoeren. Anders vervalt de aanvraag. Het voordeel is natuurlijk dat er tegen relatief geringe kosten een nieuwheidsonderzoek wordt uitgevoerd en dat er een deskundig oordeel over je uitvinding wordt gegeven. Dit hele proces duurt tussen zes en negen maanden. Vervolgens krijgt de indiener, indien nodig, nog twee maanden de tijd om op basis van de gevonden literatuur de aanvraag nog te herschrijven.

De volgende stap is dat na 18 maanden het patent in het Nederlands Octrooiregister wordt gepubliceerd en gaat het patent worden uitgereikt. Dus ook als er sprake is van een negatief nieuwheidsrapport omdat de uitvinding al bestaat of als de beoordelaar van mening is dat de vinding volstrekt niet inventief is of totaal niet toepasbaar. Het patent is 20 jaar geldig waarbij de datum van indiening van de aanvraag geldt als startdatum.

Wat zijn de kosten van een Nederlands Patent?

De kosten voor het aanvragen en verkrijgen van een Nederlands patent zijn relatief laag in vergelijking met de internationale procedures. Overigens worden de kosten voor een patent officieel taksen genoemd. Deze kosten zijn als volgt ingedeeld en bedragen in 2018:

  • Kosten voor indiening: 80 Euro voor een online indiening of 120 Euro voor een indiening op papier.
  • Kosten voor het onderzoek naar de stand der techniek: 100 Euro wanneer er alleen naar de Nederlandse stand der techniek wordt gekeken en 794 Euro wanneer ook de internationale situatie wordt meegenomen.
  • Daarnaast moeten er vanaf het vierde jaar na indiening taksen betaald worden voor de instandhouding van het patent.
  • En dan natuurlijk nog de kosten van de octrooigemachtigde die hij of zij rekent voor het schrijven en indienen van de aanvraag. Op een andere pagina hebben we ook al uitgelegd dat het toch heel verstandig is om gebruik te maken van de diensten een octrooigemachtigde omdat het schrijven van een aanvraag nou eenmaal specialistenwerk is. En het zou al heel sneu zijn als je door indiening van eigen prutswerk serieus geld misloopt....

Hieronder nog even alle voordelen op een rijtje:

Voordelen Nederlands Patent

  • Altijd goedkeuring. De aanvraag voor een Nederlands patent wordt altijd goedgekeurd. Het bezit van een gepatenteerde vinding verleent een zekere status aan de uitvinder of eigenaar. Denk aan potentiele investeerders of subsidieverstrekkers. Of het patent ook rechtsgeldig is kan alleen door de rechter worden bepaald. Dit maakt een dergelijk patent ook een geducht wapen tegen je concurrent. Deze riskeert immers een rechtszaak als hij inbreuk maakt op jouw patent.
  • Snelheid. Binnen 18 maanden na indiening heeft de uitvinder de beschikking over een patent. Bij internationale aanvragen is dat al gauw minimaal twee jaar maar het kan ook nog veel langer duren, zelfs tot 10 jaar komt voor!
  • Niet duur. Het aanvragen van een Nederlands patent is relatief goedkoop in vergelijking met internationale aanvragen. Voor zo rond de de 1000 Euro ben je in het bezit van een patent en - wat misschien nog veel waardevoller is - een rapport van een deskundige over de nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid van je uitvinding in relatie tot de internationale stand der techniek. Dat rapport zegt dus veel over hoe sterk jouw patent is en hoe bijzonder jouw uitvinding is. Bovendien geeft inzicht in eventuele concurrerende uitvindingen. Dit kan je helpen om een inschatting te maken of het de moeite waard is om er veel tijd en geld in te steken om de uitvinding verder te ontwikkelen en internationaal op de markt te brengen. Wanneer er een internationaal onderzoek naar de stand der techniek heeft plaatsgevonden (de duurdere variant) is het rapport ook te gebruiken voor internationale aanvragen (zoals de PCT-route). Dat scheelt dan weer tijd en geld.
  • In het Engels. De aanvraag voor een Nederlands Patent mag ook in het Engels worden ingediend. Dat scheelt alvast vertaalkosten wanneer je daarna besluit om de aanvraag ook internationaal door te zetten.
  • Lage belastingtarieven. Ook inkomsten die verdiend worden met behulp van een Nederlands Patent vallen fiscaal gezien onder het lage tarief van de innovatiebox.