Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

De Innovatiebox

Ook kleine startups met een innovatieve technologie hebben uiteraard te maken met de belastingdienst. Ten eerste moet je regelmatig aangifte doen van de BTW en ook wil de fiscus weten of je winst gemaakt hebt met je BV. En over die winst moet je vennootschapsbelasting (vpb) betalen. Leuker kunnen we het niet maken. Of toch wel? Om innovatieve bedrijven zoveel mogelijk te ondersteunen heeft de overheid tal van instrumenten in het leven geroepen. Een mooi voorbeeld daarvan is de zogenaamde innovatiebox. Dit fiscale instrument is bedoeld om grote en kleine bedrijven te stimuleren meer onderzoek en ontwikkeling te gaan doen en zo meer innovatieve producten te ontwikkelen en op de markt te brengen. In principe vallen alle winsten die worden gemaakt met de innovatieve activiteiten in deze box waar een belastingtarief op van toepassing is van slechts 5%.

Innovatie is voor Nederland uiterst belangrijk om het concurrentievermogen op peil te houden. Als stimuleringsmaatregel was in het verleden al de octrooibox in het leven geroepen maar die is per 1 januari 2010 vervangen door de innovatiebox. Echter, in de praktijk was het voor veel bedrijven en hun accountants niet duidelijk hoe de innovatiebox moest worden toegepast. Daarom heeft de staatssecretaris onlangs nog weer een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze zijn ingegaan op 1 september 2014.

Innovatiebox: de regeling

De voordeelregeling houdt in dat er een laag belastingtarief wordt gerekend voor winsten en verliezen uit immateriƫle activa (niet fysieke bezittingen op de balans) die het resultaat zijn van: (a) een (buitenlands) patent, of (2) activiteiten waarvoor een zogenaamde S&O verklaring is ontvangen in het kader van de WBSO regeling. En dit laatste is nieuw. In de oude octrooibox moest de innovatie altijd zijn vastgelegd in een patent. Daardoor hebben veel meer ondernemers dan eerder recht op toepassing van deze regeling met een belastingtarief van slechts 5%.

Innovatiebox: de voorwaarden

Natuurlijk zijn er wel bepaalde voorwaarden voor het toepassen van de regeling. Ten eerste is dit de reeds genoemde voorwaarde van een immaterieel activum waarvoor een patent is verleend of een S&O verklaring is afgegeven in het kader van de WBSO regeling. En daarnaast moet het inkomen dat is verdiend met het activum voor minimaal 30% direct het gevolg zijn van het patent dat is verleend. Er is ook een boxdrempel. Deze drempel bestaat er uit dat de inkomsten groter moeten zijn dan de kosten die gemaakt zijn om de innovatie te realiseren. Dit is om te voorkomen dat de kosten tegen het normale tarief kunnen worden afgetrokken en dat de winsten tegen het lage tarief belast worden.

Vast bedrag in de innovatiebox is ook mogelijk

In het kader van de eenvoud en om veel discussie te vermijden is het sinds 2013 ook mogelijk om een vast bedrag toe te passen in het kader van de voordeelregeling innovatiebox. Dit bedrag bedraagt dan 25% van de totale winst. Zo hoef je niet te bepalen hoeveel winst er precies kan worden toegerekend naar een immaterieel activum dat is gegenereerd.

Dit is natuurlijk een regeling die vele "wat als" vragen oproept. Veel over de vernieuwde innovatiebox is vastgelegd in een besluit van de Staatssecretaris van Financiƫn (pdf) waarin uitgebreid wordt uitgelegd hoe het nu werkt. Tevens wordt ingegaan op de voorwaarden op basis waarvan deze fiscale faciliteit mag worden toegepast. Meer informatie over de innovatiebox is ook te vinden op de site van de belastingdienst.